Mediacje rodzinne – czy rozstanie musi boleć ?

Mediacje rodzinne wbrew powszechnym przekonaniom nie są przykrym obowiązkiem wynikającym z rozpadu pożycia lub konfliktu rodzinnego, ale jednym z najmniej inwazyjnych sposobów rozwiązania sporu. W procesie mediacji strony w bezpiecznych warunkach mogą zakomunikować o swoich potrzebach i wątpliwościach. Rolą mediatora rodzinnego jest bezstronne prowadzenie stron do rozwiązania sporu w drodze kompromisu. Największą jednak zaletą procesu mediacji jest fakt, że w odróżnieniu od rozstrzygnięcia sądu strony mają realny wpływ na kształt porozumienia. Unikając tym samym kosztownego i długotrwałego procesu, który w większości przypadków nie uwzględnia wszystkich interesów stron. Tym razem pochylamy się nad rolą mediacji w procesie rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Mediacje rodzinne – czy rozstanie musi boleć ?

Przyzwyczailiśmy się, że w przypadku sporu jedynym i właściwym miejscem jego rozwiązania jest sąd. Nic bardziej mylnego. Spór, który trafia do sądu- owszem prędzej czy później zakończy się formalnie, ale czy na pewno realnie? Co więcej, w trakcie trwania postępowania sądowego przez cały okres jego trwania (a trzeba brać pod uwagę miesiące, a nawet lata) strony konfliktu coraz bardziej i coraz głębiej będą się w niego zanurzać. Warto zdać sobie sprawę z tego, że są sprawy, które nie mogą czekać, nie można ich odkładać. Do takich spraw nalezą sprawy rodzinne dotyczące dzieci, w tym ustalenie opieki nad dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania, kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko. Wszelkie spory w powyższych kwestiach można rozstrzygnąć w ramach mediacji rodzinnych.

Ustalenie opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców jest trudne i bolesne, skoro jednak zapadła decyzja o rozstaniu zmierzenie się z tym dylematem będzie konieczne. Rodzice odpowiedzialni są za prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy swojego dziecka. Dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców. W trakcie spotkań z bezstronną osobą- mediatorem rodzinnym, można krok po kroku ustalić wszystkie kwestie: miejsce zamieszkania- z mamą, czy z tatą; a może opieka naprzemienna? Kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko.

Mediacja rodzinna to nie tylko rozmowa. To również możliwość zawarcia ugody. Dokumentu, który powstaje na podstawie ustaleń stron i reguluje najważniejsze kwestie ich wzajemnych relacji już po rozstaniu.

 

Ugoda zawarta w mediacjach rodzinnych ma moc prawną wyroku sądu

Jeżeli nie jest to sprawa o rozwód swój „problem”, „spór” można rozwiązać bez wizyty w sądzie w ramach mediacji rodzinnych. Mediacje rodzinne skutecznie eliminują konieczność czekania na wyznaczony przez sąd termin rozprawy, powoływania świadków, rozdrapywania starych ran, ponownego ożywiania wzajemnych urazów. W mediacji rodzinnej to strony decydują o przyszłości swojej i swojego dziecka. Kto zna was lepiej niż wy sami?

Wielokrotnie  w mediacjach rodzinnych słyszałam, „z nią” „z nim” nie można dojść do porozumienia. Przecież w przeszłości wielokrotnie wspólnie rozwiązywaliście różne ważne dla was kwestie. Dlaczego więc tym razem miałby zrobić to ktoś inny? Będzie łatwo? Będzie trudno? Tak, nie będzie łatwo, ale krok po kroku dojdziecie tam, gdzie chcecie.

W mediacji rodzinnej mediator wspiera obie strony, sonduje, stwarza warunki do konstruktywnej pracy nad poszukiwaniem rozwiązań bardziej życiowych i szczegółowych niż zwykle rozstrzyga sąd.

 

Mediacje rozwodowe to również mediacje rodzinne.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. O kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

 

Mediacje rodzinne – rozwód nie musi być bolesny

A gdybyś miał wybór i możliwość ułożenia spraw po swojemu to skorzystałbyś z takiej szansy? Mediacje rodzinne dedykowane są parom, które często przebyły już terapie par i które podjęły świadomą decyzje o rozwodzie. Dlatego chcą, żeby ich rozwód przebiegł bez angażowania dużych nakładów finansowych, czasowych i emocjonalnych. W trakcie mediacji rodzinnych strony pracują nad porozumieniem w sprawie warunków rozwodu. Jest to dokument, w którym ustala się wszystkie ważne dla stron sprawy: sposób rozwiązania małżeństwa, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem (opiekę naprzemienną), alimenty na dziecko. Porozumienie zamykające mediacje rodzinne podpisują obie strony i stanowi ono załącznik do pozwu o rozwód. O Ile mniej terminów waszej sprawy w sądzie będzie dzięki porozumieniu? Wystarczy policzyć wszystkie wymienione wyżej kwestie, doliczyć do tego zeznania świadków w przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie.

Jedna sprawa w sądzie- Ok pomarzyć zawsze można. Pamiętam jednak mediację rodzinną sprzed kilku lat, rodziców z trójką dzieci. Powstało porozumienie, szczegółowo ustalające alimenty i sposób opieki nad dziećmi. To, co wydawało się niemożliwe, stało się realne. Po sprawie otrzymałam telefon od szczęśliwych już prawie rozwiedzionych małżonków. Takich mediacji rodzinnych było wiele. Różne sprawy i różne problemy: jedno dziecko, dwoje dzieci, odległe miejsce zamieszkania stron po rozstaniu, opieka naprzemienna, alimenty na dziecko, itd.….

 

Mediacje rodzinne a alimenty na dziecko

Często kością niezgody pomiędzy rodzicami w mediacjach rodzinnych jest ustalenie wysokości alimentów na dziecko. Do obowiązku rodziców należy utrzymanie dziecka niezależnie od tego, czy byli małżeństwem, czy dziecko zostało poczęte w trakcie trwania związku nieformalnego. Mediacje rodzinne poświęcone ustaleniu alimentów na dziecko mogą być częścią mediacji rozwodowych.

W jaki sposób ustalić wysokość alimentów na dziecko? Najprawdopodobniej do tej pory nie zastanawiałeś się, ile kosztuje utrzymanie twojego dziecka. Prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, koszt utrzymania dziecka rozkłada się pośród innych opłat ponoszonych każdego miesiąca. Alimenty na dziecko to koszt, w który wchodzą usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zaliczyć do nich można wyżywienie, ubrania, wizyty lekarskie, leki, przedszkole lub opłaty związane ze szkołą, zajęcia pozaszkolne, wycieczki, wypoczynek wakacyjny i zimowy, środki kosmetyczne, środki czystości, część kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Mediacje rodzinne –  jak ustalić wysokość alimentów na dziecko

Alimenty na dziecko ustala się na podstawie dotychczas ponoszonych kosztów, a nie na podstawie życzeń, które miałyby wystąpić w przyszłości. Alimenty na dziecko można ustalić na dwa sposoby: pozew o alimenty lub ugoda w sprawie alimentów. Pozew o alimenty wiąże się ze szczegółowym przygotowaniem do postępowania sądowego, sporządzenia listy wydatków miesięcznych związanych z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz zgromadzenia odpowiednich dowodów. Znacznie prostszą drogą jest mediacja rodzinna w sprawie alimentów. W procesie mediacji nie są wymagane dowody na poparcie ponoszonych kosztów, a jedynie wola stron do poszukiwania wspólnego stanowiska w sprawie sposobu utrzymania dziecka po rozstaniu. Mediacje rodzinne w sprawie alimentów odbywają się poza murami sądu, w biurze mediatora. Zazwyczaj mediacje rodzinne w sprawie alimentów to jedno lub dwa spotkania, w którym biorą udział rodzice dziecka. Przed przystąpieniem do mediacji rodzinnych w sprawie alimentów warto się do nich przygotować pod kątem oszacowania kosztów ponoszonych na dziecko oraz możliwości zarobkowych rodziców. Po wypracowaniu i ustaleniu kwoty mediator sporządza ugodę oraz protokół z mediacji. Ugodę zawartą przed mediatorem rodzinnym składa się do sądu w celu jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności. Zatwierdzenie ugody przez sąd rodzinny odbywa się na posiedzeniu niejawnym tzn. bez uczestnictwa stron. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody strony otrzymują w formie korespondencji na adresy, które zostały wskazane w trakcie mediacji.

 

Mediacje rodzinne  i po kłopocie

Niezależnie od tego, czy skorzystasz z mediacji rodzinnej w związku z planowanym rozwodem, czy mediacja poświęcona będzie innym sprawom rodzinnym, zawsze zaoszczędzisz czas i pieniądze. Mediacja rodzinna to proces szybki, zazwyczaj od 1 do 4 spotkań. Termin spotkań dostosowany jest do twoich możliwości czasowych. Mediacje rodzinne odbywają się poza murami sądu. Spotkania mają charakter nieformalny. To czas i miejsce na swobodne wypowiedzi, argumenty, docieranie do potrzeb. W mediacji rodzinnej na pierwszym planie stawiane są potrzeby dziecka oraz ewentualnie to jak naprawić związek zgodnie z zasadą, że dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców.

Do mediacji rodzinnych można przystąpić przed skierowaniem sprawy do sądu na podstawie umowy o mediację oraz przez postanowienie sądu kierującego do mediacji rodzinnych. Sąd może skierować strony do mediacji rodzinnych na każdym etapie postępowania. Przystąpienie do mediacji rodzinnych jest zawsze dobrowolne. Dobrowolność jest jedną z zasad mediacji. Pozostałe zasady to: bezstronność, poufność i neutralność.

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem w trakcie mediacji rodzinnych, sąd na wniosek stron przeprowadza postępowanie wyłącznie w zakresie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie klauzuli wykonalności – przykładem takiej ugody, jest ugoda w sprawie alimentów.

Mediacje rodzinne są zatem najszybszym i najbardziej przyjaznym stronom sposobem zamknięcia sporu. Pozostaje więc pytanie czy strony chcą mieć wpływ na kształt rozwiązania sporu czy zdecydują się zdać na rozstrzygnięcie sądu.